+31 26 352 89 80 info@peakandvalley.nl

Aandachtsgebieden

Openbare orde en Veiligheid

WHite Paper

White paper: Openbare orde & Veiligheid

Openbare orde en veiligheid is een breed begrip. Hieronder vallen alle activiteiten die bedoeld zijn om onze samenleving veilig te houden. Deze activiteiten kunnen zich richten op het voorkomen van incidenten, maar ook op het bestrijden ervan of ervoor zorgen dat we na incidenten zo snel mogelijk weer ons leven kunnen hervatten. Bij openbare orde en veiligheid zijn veel verschillende organisaties betrokken. Deze organisaties hebben eigen taken en verantwoordelijkheden, eigen kennis en eigen regels. Toch moeten zij samen optrekken om Nederland veilig te houden. Peak & Valley ondersteunt die organisaties bij het opzetten en onderhouden van samenwerking tussen die organisaties. Tot een paar jaar geleden lag het accent vooral op samenwerking tussen “officiële” organisaties zoals de hulpdiensten, gemeenten en waterschappen. Tegenwoordig worden ook veel maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven betrokken in de samenwerking.

De laatste decennia is het karakter van rampen en crises veranderd. Door de toenemende vervlechting van activiteiten in de economie en de steeds compacter wordende samenleving, heeft een incident bij één bedrijf al snel een grote invloed op andere bedrijven, burgers en instellingen. De effecten van het incident verspreiden zich razendsnel en laten zich niet beperken door gemeente- of regiogrenzen. Door de reikwijdte van de media krijgen incidenten al snel een publiek, en daarmee een politiek karakter. Met andere woorden: er zijn steeds meer verschillende groepen die last hebben van de effecten van een incident en die dus ook betrokken moeten en willen worden bij het oplossen ervan.

De bestrijding van rampen en crises is niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de politie, brandweer, geneeskundige hulpverleners en het openbaar bestuur binnen een gemeentegrens of regio. Burgers en bedrijven hebben een grote invloed op de rampenbestrijding.

 

Binnen het Domein

Belangrijke onderwerpen

Peak & Valley richt zich op drie belangrijke onderwerpen binnen het domein van openbare orde en veiligheid:

1. Optimaliseren en ondersteunen van multidisciplinaire besluitvorming

2. Tot stand brengen en verduurzamen van multidisciplinaire samenwerking

3.Ontwikkelen en invoeren van concepten en instrumenten op gebied van informatiegestuurde veiligheiden

geen dagelijks werk

Optimaliseren en ondersteunen van multidisciplinaire besluitvorming

Besluitvorming tijdens een crisis, waarin verschillende disciplines zijn betrokken, is geen dagelijks werk. De mate waarin crisisteams in staat zijn om tijdens het besluitvormingsproces snel en goed een gezamenlijk beeld en oordeel te vormen van de situatie, bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de besluiten. Bij die gezamenlijke beeldvorming en oordeelsvorming is het van groot belang dat de inzichten, doelstellingen en kennis van alle betrokkenen is meegenomen. Dus ook die van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

Iedere crisis is uniek, de samenstelling van crisisteams verandert voortdurend en de technische ontwikkelingen gaan snel. Daarom veranderen besluitvormingsprocessen in de crisisbeheersing ook voortdurend. De beste manier om bij te blijven in de ontwikkeling, is door regelmatig individueel en in teamverband te trainen en te oefenen. Professionals in crisisbeheersing zijn nooit klaar met het opleiden, trainen en oefenen voor crisisbestrijding. Klaar zijn voor een crisis betekent een leven lang leren. Voor individuen, teams en organisaties. Peak & Valley ondersteunt dit leerproces met een uniek evaluatiekader, met een duidelijke leervisie, waarin een voor de crisisbeheersing ontwikkelde leercyclus centraal staat.

Samenwerken

Tot stand brengen en verduurzamen van multidisciplinaire samenwerking

Samenwerken tussen verschillende disciplines gaat niet vanzelf. Dat vergt afstemming, organisatie en vooral een wederzijds begrip voor elkaar. Dat wederzijdse begrip kan worden ontwikkeld tijdens activiteiten die gericht zijn op voorkomen van incidenten, bij het voorbereiden op het bestrijden van incidenten en bij het daadwerkelijk bestrijden van incidenten.

Wij begeleiden organisaties in regionaal verband en ook in samenwerking tussen regio’s om elkaar te vinden, met elkaar samenwerkingen op te zetten en die vervolgens te verduurzamen. Daarvoor hanteren wij een programma management aanpak die aansluit op de complexe wereld van crisisbeheersing.

Informatie uitwisseling

Ontwikkelen en invoeren van concepten en instrumenten op gebied van informatiegestuurde veiligheid

Op het terrein van openbare orde en veiligheid werken veel organisaties met elkaar samen. Ieder heeft daarin eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden. Hoewel iedere organisatie gesteld staat voor de eigen taak, is men wel afhankelijk van elkaar. Afstemming tussen organisaties vindt dan plaats door middel van het uitwisselen van informatie.

In situaties waarin twee partners met elkaar samenwerken, is die informatie uitwisseling relatief eenvoudig te organiseren. Als er echter meer, zelfs veel meer partners met elkaar bijdragen aan een onderwerp, zoals bij openbare orde en veiligheid, dan is het organiseren van een goede informatie uitwisseling best ingewikkeld. Goede informatie uitwisseling draagt bij aan een gedeeld en actueel beeld van een veiligheidssituatie, en is dus van groot belang.

Peak & Valley ondersteunt samenwerkingsverbanden op gebied van openbare orde en veiligheid, zoals bijvoorbeeld veiligheidsregio’s bij het organiseren van de informatie uitwisseling. We noemen dit “informatiegestuurde veiligheid”,  waarin organisaties informatieknooppunten zijn in een uitgebreid informatienetwerk.

Contact opnemen

Zijpendaalseweg 8, 6814 CK Arnhem
+31 26 352 89 80
info@peakandvalley.nl