+31 26 352 89 80 info@peakandvalley.nl

Aandachtsgebieden

De Moderne gemeente

Als in rapporten of in de media wordt gesproken over “de gemeente”, dan wordt vaak de gemeentelijke organisatie bedoeld, waarin politici en ambtenaren samen zorg dragen voor de zaken die binnen de gemeentegrenzen spelen. De politici en de ambtenaren zijn inderdaad belangrijk, en hebben ook grote invloed op wat er binnen de gemeentegrenzen gebeurt. Maar zij zijn zeker niet de enige. In de afgelopen jaren hebben we ontdekt dat de invloed van inwoners en maatschappelijke organisaties steeds groter wordt. En dat vraagt om goede afstemming tussen al deze betrokkenen.

Besluitvorming tijdens een crisis, waarin verschillende disciplines zijn betrokken, is geen dagelijks werk. De mate waarin crisisteams in staat zijn om tijdens het besluitvormingsproces snel en goed een gezamenlijk beeld en oordeel te vormen van de situatie, bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de besluiten. Bij die gezamenlijke beeldvorming en oordeelsvorming is het van groot belang dat de inzichten, doelstellingen en kennis van alle betrokkenen is meegenomen. Dus ook die van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven.Iedere crisis is uniek, de samenstelling van crisisteams verandert voortdurend en de technische ontwikkelingen gaan snel.

Besluitvorming tijdens een crisis, waarin verschillende disciplines zijn betrokken, is geen dagelijks werk. De mate waarin crisisteams in staat zijn om tijdens het besluitvormingsproces snel en goed een gezamenlijk beeld en oordeel te vormen van de situatie, bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de besluiten. Bij die gezamenlijke beeldvorming en oordeelsvorming is het van groot belang dat de inzichten, doelstellingen en kennis van alle betrokkenen is meegenomen. Dus ook die van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven.Iedere crisis is uniek, de samenstelling van crisisteams verandert voortdurend en de technische ontwikkelingen gaan snel.

 

Belangrijke trends

Agendapunten

Er is veel te doen binnen gemeenten. De komende jaren zien wij drie belangrijke trends voor de lokale overheid waar wij een bijdrage aan willen leveren:

1. De doorontwikkeling van (digitale) dienstverlening en informatiegestuurd werken.

2. De toenemende regionalisering en de daarmee samenhangende democratische legitimatie

3. De ontwikkeling van best practices op gebied van wijk- en kerngericht werken

Agendapunt 1

De doorontwikkeling van (digitale) dienstverlening en informatiegestuurd werken

Gemeenten zijn voor inwoners in heel veel gevallen het eerste aanspreekpunt namens de overheid. Je gaat naar de gemeente voor een paspoort en rijbewijs, maar ook voor een vergunning om te verbouwen of een evenement te organiseren. Je gaat ook naar de gemeente met zorgvragen, bijvoorbeeld voor jeugdzorg en met financiële vragen, bijvoorbeeld voor de bijstand. De gemeente zorgt ervoor dat afval wordt opgehaald, zorgt voor het beheer van onze woonomgeving en bij de gemeente kunnen we ook vragen en klachten kwijt over die woonomgeving. We komen er niet zo vaak, maar we hebben er best vaak mee te maken.

De gemeente probeert vragen en wensen op al deze terreinen zo goed mogelijk af te handelen. In toenemende mate speelt digitalisering een rol bij de dienstverlening van gemeenten. En als gevolg daarvan worden ook dienstverleningsprocessen steeds meer geautomatiseerd. Dat heeft gevolgen voor de werkverdeling, maar ook voor benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers om in deze digtale omgeving goed te kunnen functioneren.

Peak & Valley ondersteunt gemeenten bij het optimaliseren van dienstverleningsprocessen. Dat doen wij bijvoorbeeld in een rol als programmamanager. We helpen gemeenten om in samenhangende stappen verbeteringen door te voeren, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in de afstemming met partnerorganisaties.

Wij begeleiden organisaties in regionaal verband en ook in samenwerking tussen regio’s om elkaar te vinden, met elkaar samenwerkingen op te zetten en die vervolgens te verduurzamen. Daarvoor hanteren wij een programma management aanpak die aansluit op de complexe wereld van crisisbeheersing.

Agendapunt 2

De toenemende regionalisering en de daarmee samenhangende democratische legitimatie

Als eerste aanspreekpunt namens de overheid hebben gemeenten de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Voor heel veel zaken, bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, economie en mobiliteit, geldt dat maatregelen in de gemeente invloed hebben op andere gemeenten. Voor die zaken is het nodig om maatregelen te treffen die gelijktijdig gelden voor meerdere gemeenten. De afstemming over die maatregelen vindt plaats in regionale samenwerkingsverbanden.

Deze regionale samenwerkingsverbanden bestaan inmiddels uit vele soorten en maten. Sommige zijn heel informeel, andere zijn geformaliseerd in een bedrijf of in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

Samenwerkingen tussen gemeenten hebben een bijzonder karakter, omdat zij zowel inhoudelijke als bestuurlijke aspecten bevatten, en omdat er binnen de gemeente politieke besluitvorming mogelijk moet zijn over regionale onderwerpen.

Deze bijzonderheden hebben ook invloed op de manier waarop samenwerking tussen gemeenten in regio’s kan worden georganiseerd. Peak & Valley heeft inmiddels veel ervaring met het begeleiden van regionale samenwerkingsprocessen, waarbij wij een brug slaan tussen de eigenheid van iedere gemeente en het gemeenschappelijk belang in de samenwerking. Zowel op ambtelijk, bestuurlijk en politiek vlak.

Agendapunt 3

De ontwikkeling van best practices op gebied van wijk- en kerngericht werken

Mede dankzij de mogelijkheden van de techniek ontstaan er steeds meer initiatieven in buurten en wijken, die vaak met behulp van vrijwilligers proberen om de wijk of buurt schoner, veiliger, leefbaarder, gezonder of mooier te maken.

Daarnaast, of misschien ook wel daarom, is het voor de gemeente belangrijk dat inwoners kunnen meebeslissen over zaken die hen allemaal aangaan. Gemeenten vragen burgers dus om actief deel te nemen in planvorming (bijv. ruimtelijke ontwikkeling) en in beleidsontwikkeling. Vrijwilligers krijgen een rol bij de uitvoering van zorgtaken, en bij het beheer van voorzieningen zoals bibliotheken en sportvelden.

Dit zijn twee bewegingen die op elkaar ingrijpen: inwoners vragen op eigen initiatief aandacht van de overheid voor vraagstukken en oplossingen, en omgekeerd vraagt de overheid aandacht van de inwoners voor planvorming en ontwikkeling. De samenhang tussen deze bewegingen ontstaat niet vanzelf. Gemeente en inwoners kunnen niet zonder elkaar. Maatschappelijke organisaties vormen in veel gevallen de verbinding tussen de gemeente en haar inwoners.

Peak & Valley ondersteunt gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties met een actiegerichte aanpak. Wij richten ons op projecten in de samenleving. Wij helpen bij het formuleren van doelen en de vaak zo lastige effecten en bij het uitwerken van plannen en activiteiten om deze doelen te bereiken. Wij hebben oog voor wat mensen motiveert en hoe we de motivatie vast kunnen houden. Zo helpen wij om duurzame inzet van bewoners en bedrijven in de samenleving te organiseren, en tegelijkertijd om deze te verankeren in de formele organisatie van gemeentelijke overheden.

Contact opnemen

Zijpendaalseweg 8, 6814 CK Arnhem
+31 26 352 89 80
info@peakandvalley.nl