Peak & Valley verbindt mensen en organisaties. Peak & Valley ondersteunt organisaties in complexe vraagstukken waarin samenwerking tussen organisatie onderdelen en tussen organisaties centraal staat. Vaak speelt in deze vraagstukken de toepassing van moderne (informatie-) technologie een belangrijke rol. Wij benaderen organisatieproblemen vanuit verschillende invalshoeken (innovatie, strategisch, verandermanagement, juridisch, bedrijfs- en bestuurskundig, informatiemanagement, personeelszorg).

Peak & Valley maakt voor haar dienstverlening gebruik van een netwerk dat bestaat uit ervaren verander- en programmamanagers, adviseurs en deskudigen in verschillende vakdisciplines. Ieder van deze adviseurs heeft zijn of haar eigen specifieke ervaringsopbouw en expertise, maar allen zijn zij in staat om organisaties en teams binnen organisaties te begeleiden in complexe (verander)trajecten. Deze professionals maken deel uit van het Peak & Valley Consultancy Netwerk en kunnen een beroep doen op alle binnen het netwerk beschikbare kennis en competenties. Door de variatie in kennis en deskundigheid slaagt Peak & Valley erin om voor iedere klant een passende oplossing te bieden voor ieder vraagstuk.

Voor Peak & Valley betekent adviseren meer dan alleen “vertellen hoe het moet”. De professionals in het Peak & Valley netwerk gaan verder. Ze willen in principe ook altijd samen met u de volgende stap maken. Deze stap houdt in dat de professionals van Peak & Valley zich willen verbinden aan u en eraan bijdragen dat het vormgeven en realiseren van het uitgebrachte advies tot een concrete oplossing leidt voor uw bedrijf. De diversiteit binnen het netwerk maakt dit ook daadwerkelijk mogelijk. Professionals van Peak & Valley vervullen rollen als veranderbegeleider, strategisch adviseur, innovator, inhoudelijk adviseur, programmamanager en projectleider. Peak & Valley is vooral actief binnen overheids- en semi overheidsorganisaties op de terreinen algemeen openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing, dienstverlening, regionale en loklae samenwerking en maatschappelijke participatie. Buiten overheidsorganisaties is Peak & Valley ook actief op gebied van:

  • research & development (o.a. besluitvorming en evaluatie)
  • faciliteren van netwerken
  • kennismanagement
  • implementatiebegeleiding
  • opleidingen en trainingen (inclusief e-learning)
  • het ondersteunen van aanbestedingstrajecten
  • training en afstudeerbegeleiding

Kernbegrippen in de dienstverlening van Peak & Valley zijn: plezier, vertrouwen, betrokkenheid, deskundigheid, inzet en creativiteit.

Organisatiegrenzen vervagen. De activiteiten binnen organisaties worden in steeds sterkere mate beïnvloed door activiteiten van buitenstaanders. Deze buitenstaanders kunnen ketenpartners zijn, maar ook klanten, leveranciers of belangengroepen. Succesvolle organisaties bewijzen dagelijks dat zij in harmonie met de buitenwereld kunnen leven en in staat zijn tot vergaande samenwerking.

In de visie van Peak & Valley is samenwerking tussen organisaties het resultaat van een proces waarin organisaties en mensen zichzelf en elkaar hebben leren kennen. Op basis van deze kennis over en weer zijn mensen en organisaties in staat om productieve verbindingen aan te gaan met anderen. We beginnen dus meestal met het benoemen van de eigen unieke kwaliteiten en doelen van een organisatie, voordat we ons gaan richten op de toegevoegde waarde van samenwerking. Samenwerken is een voortdurend proces van wederzijds leren en daardoor gezamenlijk groeien. Dat leerproces en die groei vinden altijd plaats in kleine stapjes. Peak & Valley noemt dat een evolutionair proces. Het eindpunt van de groei is vooraf niet altijd te bepalen, maar het proces van leren en groei is wel te organiseren. In dat proces vindt periodiek evalueren en bijstellen van afspraken, regels en procedures plaats.

De ontwikkeling van de informatietechnologie heeft grote invloed gehad op maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen. Moderne vormen van samenwerking worden in gang gezet en mogelijk gemaakt door de techniek. Peak & Valley vindt dat het past bij moderne organisaties om voortdurend op zoek te blijven naar mogelijkheden om te vernieuwen. Centraal in die zoektocht staat de vraag op welke wijze nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de realisatie van de missie en doelstellingen van een organisatie. Doelgericht innoveren dus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste decennia is het karakter van rampen en crises veranderd. De bestrijding van rampen en crises is niet meer alleen het domein van de politie, brandweer, geneeskundige hulpverleners en het openbaar bestuur binnen een gemeentegrens of regio. Door de toenemende vervlechting van activiteiten in de economie en de steeds compacter wordende samenleving, heeft een incident bij één bedrijf al snel een grote invloed op andere bedrijven, burgers en instellingen. De effecten van het incident verspreiden zich razendsnel en laten zich niet beperken door gemeente- of regiogrenzen. Door de reikwijdte van de media krijgen incidenten al snel een publiek, en daarmee een politiek karakter. Met andere woorden: er zijn steeds meer verschillende groepen die last hebben van de effecten van een incident en die dus ook betrokken moeten en willen worden bij het oplossen ervan.

Crisisbestrijding is de afgelopen decennia steeds meer een samenwerkingsvraagstuk geworden. In vaktermen: crisisbeheersing vereist multidisciplinair optreden. Nog steeds wordt van de traditionele professionele organisaties als de overheid, de brandweer, de politie en de geneeskundige hulpverlening gevraagd om bij de crisisbestrijding de regie te voeren. De operationele professionals zijn in de regel zeer bekwaam om hun taken uit te voeren. Knelpunten ontstaan vaak in het besluitvormingsproces, wanneer de activiteiten van de verschillende disciplines op elkaar moeten worden afgestemd.

Besluitvorming tijdens een crisis, waarin verschillende disciplines zijn betrokken, is geen dagelijks werk. De mate waarin crisisteams in staat zijn om tijdens het besluitvormingsproces snel en goed een gezamenlijk beeld en oordeel te vormen van de situatie, bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de besluiten. Bij die gezamenlijke beeldvorming en oordeelsvorming is het van groot belang dat de inzichten, doelstellingen en kennis van alle belanghebbenden is meegenomen. Dus ook die van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

Iedere crisis is uniek, de samenstelling van crisisteams verandert voortdurend en de technische ontwikkelingen gaan snel. Men is dus nooit klaar met het opleiden, trainen en oefenen voor crisisbestrijding. Klaar zijn voor een crisis betekent een leven lang leren. Voor individuen, teams en organisaties.

De opleidings- en trainingsactiviteiten van Peak & Valley zijn gebaseerd op een evolutionaire leervisie. Die leervisie bestaat uit een aantal elementen. De belangrijkste daarvan voor het optreden in crisissituaties zijn:

  • Toepassen van ervarend leren
In iedere training vindt wel overdracht van theoretische kennis plaats. Peak & Valley streeft er in professionele omgevingen naar, de kennisoverdracht zo beperkt mogelijk te houden en deelnemers aan trainingen in staat te stellen kennis zelf te ontwikkelen, door het beoefenen van praktijksituaties in de trainingen.

  • Uitvoeren van rolgerichte trainingen
De trainingen zijn niet gebaseerd op het individu, maar op de rol die de trainee speelt in zijn of haar omgeving. Wat wordt van hem of haar verwacht, wat zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Het individu is in staat om zo voor zichzelf een trainingsbehoefte op maat te identificeren. In deze trainingen kan gebruik worden gemaakt van diverse werkvormen, waaronder simulatie en gaming.

  • Afwisseling van individueel leren en groepsleren.
Door het samenbrengen van verschillende individuen in één training of oefening, zijn de individuele medewerkers in staat om hun kennis en ervaring te beproeven, en op basis van de gedeelde ervaringen hun opleidingsbehoefte eventueel bij te stellen. Bovendien ontstaan tijdens het groepsleren regels, die van invloed zijn op de rol en daarmee op het individueel functioneren.

In schemavorm ziet de leervisie er als volgt uit:


De leervisie is een variant op de beroemde leercyclus van Kolb, gecombineerd met de eveneens cyclische Deming circle. Een trainingssituatie start veelal met een beschrijving van processen en procedures (rampenplannen, werkinstructies). Dit geheel van processen en procedures, maar ook van hulpmiddelen, vatten wij samen onder de term “systeem”. In de eerste leerervaring doet het team “ervaring” op met dat systeem. Deze ervaring leidt automatisch tot “zelfsynchronisatie”. De teambegeleider of evaluator heeft als taak om die processen van zelfsynchronisatie waar te nemen en expliciet te maken. Alleen dan herkennen de deelnemers de leerervaring volledig en kunnen zij de regels in het systeem “bijstellen”. Aldus ontstaat de S-E-Z-B cyclus. In het schema komt het evolutionaire karakter van het leren naar voren, alsmede de samenhang tussen groepsleren en individueel leren.

De voorbereiding op rampen en crisissen is ingewikkeld, want een ramp is een moeilijk voorspelbare aangelegenheid. Toch vormt deze onvoorspelbaarheid geen excuus om maar af te wachten. Men kan zich namelijk in vele opzichten voorbereiden op mogelijke rampen en crises. Hiervoor zijn al talloze instrumenten ontwikkeld, die zich richten op één of meerdere aspecten van rampen- en crisisbestrijding. Vaak worden deze aspecten als fasen weergegeven in een rampen- en crisisbeheersingsketen of -cyclus. Zie bijvoorbeeld onderstaande afbeelding.

Volgens Peak & Valley vormt het vanuit de fase Preparatie inventariseren en analyseren van de aanwezige risico’s een belangrijk onderdeel van deze cyclus. Op grond van het aldus opgestelde risicoprofiel worden namelijk het “zorgniveau” en het “veiligheidsbeleid” vastgesteld. Beleid en zorgniveau zijn de grondslagen voor de planvorming, de inrichting van de organisatie en de samenwerking tussen de bij de rampen- en crisisbestrijding betrokken diensten.

Wij zorgen ervoor dat de verschillende functionarissen worden getraind en geoefend, op een wijze die past bij de rol die van hen in een crisissituatie wordt gevraagd. Peak & Valley ondersteunt mensen en organisaties bij het bepalen van leer- en ontwikkeldoelen, uiteraard afgestemd op de rol van de functionaris en het team en gebaseerd op het beleid en zorgniveau.

Op basis van de leerdoelen en doelgroepen stelt Peak & Valley de specifieke trainingswensen vast, worden trainingen ontwikkeld en oefeningen voorbereid. Daarna worden deze trainingen en oefeningen uitgevoerd. De evaluaties van de trainingen en oefeningen worden gebruikt voor het bijstellen van plannen en procedures, en geven richting aan de oefendoelen voor de volgende reeks trainingen en oefeningen.

De mensen van Peak & Valley hebben uitgebreide ervaring met opleiden en trainen van tactische en strategische teams voor crisissituaties. Zij hebben onder andere trainingsprogramma’s voorbereid en uitgevoerd voor het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, veiligheidsregio’s en de provincie Gelderland, trainingen en workshops verzorgd voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, waterschappen, provinciale teams en ziekenhuizen. De mensen van Peak & Valley voeren ook evaluaties van echte incidenten uit, waarbij dezelfde evaluatie methodiek wordt gebruikt die ook tijdens trainingen en oefeningen wordt ingezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De moderne gemeente is helemaal niet herkenbaar als een zelfstandige organisatie, en ook niet te besturen door één organisatie. De moderne gemeente is een bruisende verzameling van maatschappelijke initiatieven. Binnen de gemeentegrenzen zijn burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties druk bezig samen vorm te geven aan hun gemeenschap. De “gemeente” is voor hen een begrip dat de verbindende factor vormt in hun activiteiten. Zonder gemeente als gemeenschappelijk richtpunt, zouden die initiatieven dreigen te verdrinken omdat ze niet goed kunnen worden afgebakend en onbeheersbaar worden. Gezagsdragers die en rol hebben om deze initiatieven een formeel podium te bieden zijn dan onbekend en onbereikbaar.

Het succes van een gemeente is de optelsom van de successen van de maatschappelijke initiatieven binnen de gemeentegrenzen. Iedereen: burger, maatschappelijke instelling, ambtenaar en bestuurder draagt daaraan zijn of haar steentje bij.

Er is veel te doen binnen gemeenten. De komende jaren zijn er, mede als gevolg van bezuinigingen, twee belangrijke agendapunten voor de lokale overheid: de drie decentralisaties en het stimuleren van burgerparticipatie. Met deze agendapunten treden bestuurders en ambtenaren in overleg met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente.

1. Decentralisatie jeugdzorg, ouderenzorg en werk en inkomen
De komende jaren worden steeds meer taken op deze drie onderwerpen overgebracht van het Rijk naar de gemeenten. Kenmerkend voor deze taken is dat zij worden uitgevoerd binnen een netwerk van organisaties: bureau jeugdzorg, sociale werkplaatsen, CWI, vrijwilligersorganisaties, vervoersorganisaties, etc. Vaak speelt hier ook nog regionale samenwerking op verschillende niveaus en in verschillende verbanden.
De lokale overheid wordt verondersteld regie te voeren op al deze taken, zodat organisaties gezamenlijk tot goede eindproducten (diensten) komen. De lokale overheid kan dit echter niet zonder de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente.

2. Burgerparticipatie
De lokale overheid heeft groot belang bij de deelname van burgers aan maatschappelijke processen. Dat verhoogt de draagkracht van besluiten, maar zorgt er ook voor dat burgers willen en kunnen bijdragen aan de uitvoering van plannen. De lokale overheid vraagt burgers om actief deel te nemen in planvorming (bijv. ruimtelijke ontwikkeling) en ook om initiatieven te nemen om de wijk te verbeteren. Vrijwilligers krijgen een rol bij de uitvoering van zorgtaken, en bij het beheer van voorzieningen zoals bibliotheken en sportvelden.
Ook hier is weer sprake van een hoeveelheid taken die weliswaar onder regie van de lokale overheid plaatsvindt, maar waar de lokale overheid niet kan zonder de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente.

Deze rol van de lokale overheid in de moderne gemeente is een andere dan de oude rol van de lokale overheid. Deze nieuwe rol vraagt ook om een andere werkwijze. Bij steeds meer vraagstukken worden zo vroeg mogelijk al veel belanghebbenden betrokken. Die belanghebbenden hebben elk hun eigen doelen, visie en cultuur. De omgeving waarin maatschappelijke vraagstukken worden opgepakt is in toenemende mate veranderlijk.

Samenwerking, uiteenlopende belangen en een veranderlijke omgeving maken dat het voor veel vraagstukken moeilijk of zelfs onmogelijk is om eenduidige doelstellingen te bepalen. Prioriteiten moeten steeds worden bijgesteld.

Peak & Valley begeleidt het samenwerkingsproces tussen belanghebbenden bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Zij helpen de belanghebbenden om hun doelen en overtuigingen onder woorden te brengen, en begeleiden de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en van gezamenlijke besluiten. Peak & Valley gebruikt daarvoor harde feiten en instrumenten voor programma management, maar vooral ook instrumenten die de creativiteit en oplossingsgerichtheid van mensen stimuleren. We maken veel gebruik van de kracht van verhalen. Zo wordt de gemeente door ons gefaciliteerd om vraagstukken van de 21e eeuw op een goede wijze op te lossen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vluchtelingenvraagstuk houdt heel Europa in zijn greep. Binnen Nederland zijn veel verschillende organisaties actief om deze mensen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun toekomst en, als zij een verblijfsvergunning (status) krijgen, ook zo snel mogelijk een plek te bieden in onze samenleving. De stroom vluchtelingen is groot, en de werkdruk in alle organisaties is hoog. Onder deze druk worden hiaten in de onderlinge samenwerking zichtbaar. Peak & Valley ziet dat als kansen om de samenwerking te verbeteren, en daardoor de huisvesting en integratie van statushouders te bespoedigen.

Verschillende adviseurs uit het netwerk van Peak & Valley zijn op één of andere manier betrokken bij dit vraagstuk. De geleerde lessen worden binnen het netwerk gedeeld, zodat onze adviseurs niet het wiel hoeven uit te vinden dat ergens anders in het netwerk al is bedacht.

Ook binnen het Midden- en Kleinbedrijf wordt steeds duidelijker dat samenwerken noodzakelijk is om een succesvolle onderneming te kunnen zijn. Een dergelijke samenwerking werkt pas goed wanneer je als bedrijf echt een uniek product of een unieke dienst hebt, en je ook tot je kernactiviteiten wil beperken.

Peak & Valley heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het begeleiden van MKB bedrijven bij het organiseren van die samenwerking. Sinds 1 januari 2017 is het MKB een vast onderdeel van ons werkgebied geworden, georganiseerd vanuit onze werklocatie in Veenendaal.

Peak & Valley participeert in onderzoek. De kennis die we daarmee opdoen, gebruiken we graag in onze diensten. Zo hebben we onze inzichten op gebied van samenwerken vertaald naar een instrument dat we met onze nieuwe partner QAtool kunnen aanbieden aan klanten die geïnteresseerd zijn in een concreet verbeterprogramma voor hun organisatie. Zie ook www.qatool.nl

Ook in onderwijsland is Peak & Valley actief. In mei 2017 zijn wij een samenwerking gestart met het ROC A12, met als doel een betere verbinding te maken tussen het onderwijs in de schoolbanken en de vragen bij de werkgevers.

Onder de noemer ICT-lab werken leerlingen van het ROC bij organisaties uit het netwerk van Peak & Valley aan het oplossen van ICT vraagstukken. Daarbij worden ze intensief begeleid door zowel docenten van het ROC als door mensen uit de praktijk. Een duidelijke win-win!